Välkommen till det nationella registret för korsbandsskador. Detta register är ett samarbete mellan kliniker som genomför korsbandsoperationer i Sverige. Målsättningen med registret är att utvärdera resultatet efter olika operationstekniker och behandlingsmetoder av korsbandsskador.

Vår mälsättning är att alla patienter ska svara på våra enkäter 1,2 och 5 år efter operationen. Klicka på 'Besvara enkäter' ovan!

Operation av korsband

Om du har eller ska operera ett korsband är det viktigt för oss att du hjälper till med att berätta hur ditt knä känns. Detta gör du genom att ange ditt personnummer och svara på de tre enkäterna som följer.

Viktigt: Detta ska göras både inför och vid olika tillfällen efter operation av ditt korsband

Skada på knä

Har du fått diagnosen korsbandsskada kan anmäla det här. Gör gärna detta även om du inte planerar att operera ditt knä då detta också ger oss möjlighet att följa alla korsbandspatienter oavsett typ av behandling.

Besvara enkäter om ditt knä

 

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregister

För att säkra kvaliteten i samband med korsbandskirurgi deltar fr.o.m. 2005 de flesta kliniker i Sverige i Nationella Korsbandsregistret.

Det innebär att information angående bl.a. skademekanism, skadornas omfattning, åtgärder i samband med ingreppet och operationstekniska detaljer kommer att lagras i detta register när du opererats. Även resultat vid tester före, och uppföljning efter operationen matas in i registret. Syftet är att nationellt, och även internationellt kvalitetssäkra, jämföra och utveckla korsbandskirurgin.

All information behandlas strikt konfidentiellt som en vanlig journalhandling, och ingen individuellt identifierbar information är synlig i samband med statistisk behandling av informationen i registret.

Databasen innehåller personliga uppgifter om den enskilda patienten, men dessa är skyddade enligt PUL (personuppgiftslagen, SFS 1998:204).

Tillsammans gör vi vården bättre!

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i det Svenska Nationella Korsbandsregistret.

Nationella Korsbandsregistret gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation. Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att vi på gruppnivå kan jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess - Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet - Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst - Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.

Gallring - Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.

Dina rättigheter

- Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt

- Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret

- Du kan få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter

- Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen

- Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det Nationella Korsbandsregistret nedan.

Kontaktuppgifter - du kan ta kontakt om du vill:

- Få information om vid vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter

- Få mer information om registret och hur det används för att förbättra vården

- Att dina uppgifter tas bort

Kontaktperson:
Anna Pappas
Capio Artro Clinic
Box 5606
114 86 Stockholm
08-4062700

Du kan läsa mer om Nationella Korsbandsregistret på denna sida, dvs www.aclregister.nu

Din vårdgivare, som registrerar uppgifter om dig, är personuppgiftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt.


Karl-Åke Jansson
Ortopedkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset är centralt personuppgiftsansvarig för det Nationella Korsbandsregistret.