Svensk korsbandsregister innehåller huvudsakligen uppgifter om korsbandsoperationer hos personer i Sverige men också uppgifter om personer med korsbandsskada som inte opererats.

Registret startades den 1 januari 2005 på initiativ av flera korsbandskirurger i Sverige.

Registeransvarig är Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Registerhållare:
Magnus Forssblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Co-ordinator:
Anna Pappas, Capio Artro Clinic, Stockholm

Styrgrupp:
Martin Englund, Skånes Universitetssjukhus
Karl Eriksson, Södersjukhuset
Magnus Forssblad, Karolinska Universitetssjukhuset
Pär Herbertsson, Skånes Universitets sjukhus
Jon Karlsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Jüri Kartus, NU-sjukvården
Joanna Kvist, Linköpings universitet
Christina Mikkelsen, Capio Artro Clinic
Paul Neuman, Skånes Universitetssjukhus
Kristian Samuelsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anders Stålman, Aleris Sabbatsberg

Syfte och mål

 • Följa utveckling inom svensk korsbandskirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat.
 • Följa icke kirurgiskt behandlade korsbandsskador, vårdform och resultat.
 • Skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat.
 • Möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär.
 • Finansiering
  Svenska korsbandsregistret finansieras genom anslag från Sveriges Kommuner och Landsting. Registret står fritt från sponsorer.

  Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
  Korsbandsoperationer ingår i en nationell registrering, som syftar till ökad kvalitet vid operation av patienter med korsbandsskada. Registeransvarig myndighet är Landstinget i Stockholm. En samlad analys av data från alla deltagande sjukhus görs årligen. Registreringen i registret är helt frivillig för varje patient. Patienten ska alltid tillfrågas om han eller hon vill att information om deras operation registreras. Om du inte vill att din operation ska registreras i Svenska korsbandsregistret, ska du meddela din läkare detta.

  Vilken information finns i registret?
  Svenska korsbandsregistret innehåller information om operationsmetoder och generell information om operationstillfället och patienten.

  Registret innehåller också information om orsaker till skadan, väntetid, komplikationer och resultat i form av patientrapporterade resultat 1, 2, 5 och 10 år efter behandlingen.

  För väntetider har landstingen även en egen webbplats, Väntetider i vården, med prognoser om väntetider för olika behandlingar.

  Hur kan informationen användas?
  I första hand används informationen i Svenska korsbandsregistret för att förbättra vården vid de sjukhus och kliniker som deltar. Informationen används också vid vetenskapliga studier. I dag pågår forskning och andra studier om utfall, bland annat komplikationer och reoperationer, om lämpligast operationsmetod, transplantat, fixation, vilka operationsmetoder som är bäst vid omoperation. Kvalitetssäkring av korsbandsskadebehandling är av speciellt intresse,särskilt andelen opererade som jämförelse med de som kan behandlas utan operation som omvänt mått på kirurgins effekt.

  Vem ansvarar för informationen?
  Varje deltagande enhet ansvarar för att alla uppgifter de rapporterar in till Svenska korsbandsregistret är korrekta. Registret ansvarar sedan för att uppgifterna sammanställs och redovisas korrekt.

  Att delta i registret är frivilligt för sjukhus och kliniker. Även för patienten är deltagande frivilligt. Patienten ska alltid tillfrågas om han eller hon vill att information om deras operation registreras.

  Sveriges Kommuner och Landsting stöder registret ekonomiskt, men ansvarar inte för innehållet i det eller för den information som redovisas på denna webbplats. Registret står fritt från sponsorer.

  Patientinformation

  För att säkra kvaliteten i samband med korsbandskirurgi deltar fr.o.m. 2006 de flesta kliniker i Sverige i Svenska Nationella Korsbandsregistret.

  Det innebär att information angående bl.a. skademekanism, skadornas omfattning, åtgärder i samband med ingreppet och operationstekniska detaljer kommer att lagras i detta register när du opererats. Även resultat vid tester före, och uppföljning efter operationen matas in i registret. Syftet är att nationellt, och även internationellt kvalitetssäkra, jämföra och utveckla korsbandskirurgin.

  Dina uppgifter som sparas i kvalitetsregistret kan inte läsas av någon annan än den klinik/läkare som utfört operationen. Varje gång någon läser information i registret så loggas detta i våra system. När uppgifterna används för olika forskningsprojekt tas all information som exempelvis personnummer bort - så att ingen kan koppla uppgifterna till enskilda individer. Analyserna sker alltid på gruppnivå exempelvis alla fotbollsspelare mellan 15 och 18 år. Informationen som vi kan få fram är mycket värdefull för framtida behandling av korsbandsskador.

  De uppgifter som inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården tas bort men huvuddelen av uppgifterna kommer att arkiveras för att möjliggöra uppföljning och forskning, exempelvis för att utvärdera långsiktiga effekter av en viss behandling

  All information behandlas strikt konfidentiellt som en vanlig journalhandling, och ingen individuellt identifierbar information är synlig i samband med statistisk behandling av informationen i registret.

  Databasen innehåller personliga uppgifter om den enskilda patienten, men dessa är skyddade enligt PUL (personuppgiftslagen, SFS 1998:204).

  Som enskild individ har du rätt att få se vilka uppgifter som lagrats om dig. Du har rätt till rättelse av personuppgifter som behandlats i strid med personuppgiftslagen, rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med patientdatalagen, vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling samt vad som gäller i fråga om bevarande och gallring. Du har även rätt att när som helst skriftligen begära avregistrering av all information som finns lagrad om dig i Svenska Nationella Korsbandregistret.

  IT-information
  Korsbandsregistret använder en webbaserad applikation –för registrering, lagring, analys och rapport av data som tillåter enkel, effektiv, och flexibel registerhantering. Systemet är baserat på modern relationsdatabasteknologi och krypterad registrering av patientdata via Internet. Inloggning kan ske via E-legitimation eller så kallad dubbelt lösenord (eget lösenord + temporärt lösenord via mobil). Som en del av kvalitetssäkringen förs statistik över alla aktiviteter för kontroll av användning.

  Systemet utvecklas kontinuerligt i samarbete med IT-företaget Datatrion AB. Systemet har två gånger erhållit tidningens Dagens Medicins IT-pris. Driftssäkerheten består av två servrar i en säkerhetsklassad serverhall med egen brandvägg, inbrotts- och brandskydd, reservkraft och daglig säkerhetskopiering.

  Tillbaka till toppen

  Registerhållarens och styrgruppens roll
  Varje Nationellt Kvalitetsregister måste ha en registerhållare och en styrgrupp. Det går huvudsakligen till på två sätt; a) registerhållaren startar registret och skapar sedan en styrgrupp eller b) en styrgrupp bildas och bland medlemmarna utses en registerhållare. Registerhållaren behöver inte vara ordförande i styrgruppen.

  När beslut tas om att ett register ska få stöd från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister görs en bedömning utifrån fyra kriterier; relevans, design, kompetens och analys/återkoppling. Under kriteriet kompetens tittar man på registerhållarens och övriga sökandes (styrgruppens) kompetens vad gäller att driva ett kvalitetsregister. Registerhållarens profil och styrgruppens sammansättning är alltså av stor betydelse för medelstilldelningen. Detta dokument tydliggör de förväntningar som finns på registerhållaren och styrgruppen som helhet. Inom styrgruppen kan uppgifter och ansvarsförhållanden fördelas efter behov.

  Registerhållarens roll är att:

  Vara huvudansvarig för registrets utveckling och drift och det är med registerhållaren som Beslutsgruppen gör sin överenskommelse vid utbetalningen av medel.

  Vara väl förankrad i berörda professioner och ha eventuella specialistföreningar/sektioner bakom sig.

  Ha ingående kunskaper om registrets innehåll, funktionalitet och resultat och kunna företräda registret i olika sammanhang lokalt och nationellt (och i vissa fall internationellt), exempelvis i kontakterna med kompetenscentra och med Sveriges Kommuner och Landsting.

  Vara orienterad i de regelverk som finns inom kvalitetsregisterområdet.

  Styrgruppens (inkl. registerhållarens) roll är att:

  Som helhet, utöver adekvata specifika medicinska kompetenser, också ha relevant tvärvetenskaplig kompetens samt kunskap avseende statistik och i hur data kan användas i förbättringsarbete.

  Vara förankrad i eventuella specialistföreningar/sektioner. Styrgruppen ska också vara representativ för landet.

  I samarbete med deltagande kliniker utforma registrets innehåll och design, göra registret användbart för förbättringsarbete och arbeta med registrets datakvalitet.

  Tillse en ändamålsenlig återrapportering till berörda målgrupper.

  Utveckla registret enligt den ansökan som lämnats till Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister och enligt de kriterier och inriktningsmål som finns för Nationella Kvalitetsregister.

  Arbeta med implementeringen av registret för att kontinuerligt öka registrets täckningsgrad.

  Hjälpa deltagande kliniker med analys av resultat och stötta klinikernas förbättringsarbete exempelvis genom metodstöd och genom att förmedla kontakter mellan kliniker. Om behov och efterfrågan finns från flera kliniker kan styrgruppen uppdra att samordna projekt där flera inbjuds att delta för att skapa möjlighet till kunskapsöverföring mellan enheter och för att få synergier i förbättringsarbetet.

  Byte av registerhållare
  På grund av ovanstående krav bör helst inte registerhållaren bytas ut under pågående medelsår. Om det är nödvändigt ska en anmälan om registerhållarbyte göras till Sveriges Kommuner och Landsting.

  Anmälan om registerhållarbyte ska innehålla följande:

  Kontaktuppgifter till ny registerhållare.

  Registerhållarens placering och huvudman.

  I och med den nya patientdatalagen är det reglerat att ett kvalitetsregister ska finnas hos en myndighet (huvudman). Annars måste dispens sökas hos regeringen. I de fall registret har för avsikt att göra en sådan ansökan vill Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister få information om detta.

  Tillbaka till toppen  Regler för forskning baserat på Korsbandsregistret

  Alla deltagare i Korsbandsregistret med inloggningsrätt har fri tillgång till egna data, dvs. uppgifter för de personer som den egna inloggningen omfattar.

  Om tillgång till registermaterial önskas för forskning som skall användas I syfte att publicera resultaten ställs ytterligare krav och en formell ansökan krävs (se bilagt formulär).

  Ansökan skickas till registerhållaren som sedan bereder ansökan tillsammans med styrgruppen för korsbandsregistret och upprättar ett forskningsavtal. Detta fordras för att undvika att parallella likartade studier startas.

  Styrgruppen kontrollerar så att inte "konkurrerande" projekt redan pågår, att frågeställningen rimligen kan besvaras med önskat material samt tar ställning till frågan om etikansökan.

  När ansökan är beviljad erhåller forskargruppen de uppgifter som definieras i ansökan. Timkostnad för arbetet att ta fram data kommer att debiteras sökanden (tänk på detta när du söker anslag). Forskargruppen är därefter försäkrad att inte likartat projekt ur Korsbandsregistrets databas genomförs. Denna försäkran är dock tidsbegränsad - artikel skall vara färdig inom rimlig tid. I artikel skall tydligt framgå att undersökningen är baserad på Korsbandsregistret.

  Kontakt

  Coordinator
  Anna Pappas
  anna.pappas@aclregister.nu

  Registerhållare
  Magnus Forssblad
  magnus@forssblad.se

  Webbansvarig
  Magnus Forssblad
  magnus@forssblad.se

  Databasadministratör
  Magnus Forssblad
  magnus@forssblad.se