Regler för forskning baserat på Korsbandsregistret

Alla deltagare i Korsbandsregistret med inloggningsrätt har fri tillgång till egna data, dvs. uppgifter för de personer som den egna inloggningen omfattar.

Om tillgång till registermaterial önskas för forskning som skall användas I syfte att publicera resultaten ställs ytterligare krav och en formell ansökan krävs.

Ansökan skickas till registerhållaren som sedan bereder ansökan tillsammans med styrgruppen för korsbandsregistret och upprättar ett forskningsavtal. 

Styrgruppen kontrollerar så att inte parallella liknande projekt redan pågår, att frågeställningen rimligen kan besvaras med önskat material samt tar ställning till frågan om etikansökan.

När ansökan är beviljad erhåller forskargruppen de uppgifter som definieras i ansökan. Timkostnad för arbetet att ta fram data kommer att debiteras sökanden (tänk på detta när du söker anslag). Forskargruppen är därefter försäkrad att inte likartat projekt ur Korsbandsregistrets databas genomförs. Denna försäkran är dock tidsbegränsad - artikel skall vara färdig inom rimlig tid. I artikel skall tydligt framgå att undersökningen är baserad på Korsbandsregistret.

Antalsberäkning för klinisk forskning

  • Nytt ändamål för sekundäranvändning hos vårdgivare och i kvalitetsregister from 1 maj 2023.
  • Enligt patientdatalagen avses med ändamålet:
    - "Beräkning som på förfrågan av forskare inför planerad klinisk forskning görs av hur många personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och som därmed kan komma att omfattas av forskningen"
  • Utförs av anställd personal hos vårdgivaren eller hos CPUA-myndigheten. Den krets av personer som genomför antalsberäkning ska vara begränsad.
  • Resultatet av en antalsberäkning lämnas ut till frågeställaren i form av en uppgift om ett exakt antal personer eller ett intervall (5 kap. 7§ patiendatalagen)